Alle mennesker har et grunnleggende behov for å være en del av et fellesskap. Vi trenger at noen ser oss, særlig når ting er vanskelig. Etter to år med pandemi, pågående krig i Ukraina og bekymring på grunn av økologisk krise, er det ekstra viktig at vi løfter blikket og gjør det vi kan for at alle skal kjenne seg inkludert og ikke havne utenfor. Ved å være nysgjerrige på hverandre og åpne for våre forskjeller i meninger, styrker, interesser eller væremåter, kan vi utvide vår forståelse av hverandre. Økt forståelse er et viktig bidrag for å motarbeide stigma, ensomhet og utenforskap. Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det er noe vi aktivt må jobbe sammen for å motvirke.

Utenforskap koster

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. For sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større.

En rapport fra arbeidstilsynet i 2020 viser at omtrent 86 000 (3,4 % av alle yrkesaktive) opplever mobbing på jobb minst én gang i måneden og 5,9 % av norske elever formidler i Elevundersøkelsen i 2021 at de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen. Mobbing på henholdsvis arbeidsplassen og skolen kan føre til alvorlige psykiske og psykosomatiske helseplager som kan vedvare mange år etter at mobbingen har tatt slutt. Mobbing er også assosiert med sykemeldinger og drop-out. I tillegg til den personlige belastningen koster oppfølgingen og arbeidsbegrensningene samfunnet enorme beløp i kroner og øre.

Uro, skam, frykt og bekymring kan føles lammende, og er en naturlig reaksjon på tiden vi er inne i. Det kan gjøre at vi trekker oss tilbake, og blir mer trangsynt i vårt blikk på andre mennesker enn ellers. Det kan skape mer konflikt og fokus på forskjeller, som igjen øker avstanden mellom oss og påvirker den psykiske folkehelsen negativt. For den som havner utenfor, blir det enda vanskeligere å se seg selv som del av det store fellesskapet, og dermed ha en motivasjon for å bidra.

Mangfold lønner seg

Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag. En forutsetning for suksess er likevel at vi tåler og anerkjenner hverandres ulikheter. Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap. Det er også helt sentralt for å skape tilhørighet for mennesker på flukt, inkludert dem vi tar imot i Rakkestad. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende for alle og kan redusere hyppigheten av både fysiske og psykiske plager.

Forskning viser også at det å ha felles mål og prosjekter er med på øke opplevelsen av tilhørighet og redusere konflikt. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter og initiativ hvor ulike mennesker kan samarbeide om noe felles. I Rakkestad er det mange frivillige foreninger som skaper gode og meningsfulle møter mellom mennesker. Men vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, meninger og erfaringer, eller vi må bli flinkere til å bruke de arenaene som inviterer på tvers.

Markeringen i Rakkestad:

Rakkestad kommune sin visjon «Mangfold og samhold» er som skreddersydd for årets tema for Verdensdagen. Skolehelsetjenesten vil markere dagen på ulike barneskoler, og losene fra psykisk helsearbeid og rustjeneste vil sammen med helsesykepleier være synlig på ungdomsskolen rundt markering samt at det var en full dag viet psykisk helse i september. I tillegg vil aktivitetsgrupper fra psykisk helsearbeid sørge for å gjøre verdensdagen samt aktuelle tjenester synlig i Rakkestad-gata.

Lærere fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående som ønsker å markere Verdensdagen og sette søkelyset på hvordan skape gode fellesskap kan laste ned pedagogiske opplegg fra foreningen «Voksne for Barn» helt gratis (se link nedenfor).

Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket og se hverandre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting er sikkert: Vi trenger hverandre på veien!

Kilder og anbefalinger:

Tema 2022 | Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse – Voksne for Barn (vfb.no)