Fra 11. desember vil Vy toge inn på Rakkestad stasjon 13 ganger i løpet av en dag på hverdager. Ut igjen går det 14 ganger.. Rakkestad næringsråd har på vegne av Indre Østfold regionråd startet planleggingen av en markedskampanje og inviterer Indre Østfold kommune om å bidra økonomisk til denne.

– Denne dagen blir en historisk dag for Indre Østfold-regionen, for jernbanen definitivt den største siden Østre linje ble åpnet i 1882. Den dagen åpnes Follobanen/Blixtunellen, noe som gir reisetidsbesparelser på 11–20 minutter på pendlertogene, hver vei, avhengig av avgang. I tillegg blir fleste togene forlenget/til fra Rakkestad, hvilket kan binde regionen sammen på en helt ny måte. Det skriver Karoline Fjeldstad, ordfører Rakkestad kommune i søknaden.

Vil friste med Fru Blom og Østfoldbadet

Ordfører Fjeldstad skisserer hvordan kampanjen er planlagt gjennomført.

– Målgruppen for aktivitetene i denne er i første omgang mulige togpassasjerer, og sentralt i kampanjen står historien om at regionen vår nå kobles tettere sammen, og at kompetanse, varer og tjenester er tilgjengelig for langt flere på østlandsområdet. En mulig inngang er ulike historier som disse:

  • Studenten (som tar toget fra Rakkestad til Campus Indre Østfold)
  • Jobbpendleren (som nå «plutselig» kan ta toget fra Ski til Spydeberg, Askim og Rakkestad)
  • Barnefamilien (som tar toget fra Rakkestad til Østfoldbadet – eller fra Oslo, «Østfoldbadet 45 minutter fra Jernbanetorget))
  • Vennegjengen (som tar toget fra Askim og Mysen til og fra Fru Blom, Rakkestad)

I søknaden kommer det også frem at planen er å få til et spleiselag med flere aktører til å betale for denne markedsføringen av et nye rutetilbudet. Noen har allerede bekreftet sitt bidrag.

Finansieringsplan:

  • Vy 20 000, (bekreftet)-
  • Rakkestad kommune 20 000,- (bekreftet)
  • Rakkestad Næringsråd 5 000,- (bekreftet)
  • Bane NOR 20 000,- (ikke bekreftet)
  • Viken fylkeskommune 25 000,- (ikke bekreftet)
  • Indre Østfold kommune kr 25 000,-

Positiv direktør

Kommunedirektøren i Indre Østfold kommune stiller seg positiv til søknaden og foreslår å bruke 25.000 kroner på å markedsføre det nye tilbudet på Østre linje.

– Dette er en opplagt en-gangs-kampanje, med et mulighetsrom nå i november/desember. Indre Østfold som en stor, voksende og attraktiv bo- og arbeidsregion vil opplagt få store samfunnsmessige og -økonomiske gevinster, skriver hun i saksframlegget som er sendt ut foran formannskapets møte førstkommende fredag, skriver hun i sitt saksframlegg.

– Har ikke Vy og Bane NOR nok penger til dette selv uten at kommunen også skal være med å betale for å informere om at det kommer nye rutetabeller på Østre linje?

– For våre innbyggere er det viktig at vi har et godt togtilbud langs Østre linje. Vi ønsker at Indre Østfold skal være en attraktiv kommune, og da ønsker vi oss flere tog og hyppigere avganger. Helt konkret har vi en målsetting om to tog i timen til Oslo og en gjenåpning av Østre linje til Sarpsborg (og videre til Fredrikstad). Så vet vi at det ikke er Vys oppgave å bruke penger på å skape et mer attraktivt Indre Østfold – eller få oppmerksomhet fra potensielt nye innbyggere og næringsvirksomheter som vi ønsker at skal etablere seg i våre kommuner. For å ta vare på og utvikle tilbudet videre, så er vi avheng av at mange faktisk benytter seg av de tilbudene som er. Jeg synes derfor at kommunedirektørens forslag om å bruke 25.000 kr på markedskampanjer i forbindelse med åpningen av Follobanen (Blixtunellen) og forlengelse av rutetilbudet til/fra Rakkestad kan være fornuftig bruk av penger, sier ordfører Saxe Frøshaug og legger til:

– Dette vil sette hele regionen på kartet. Som landets 22. største kommune, må vi tørre investere noe i markedstiltak. Og denne kampanjen er et spleiselag med Rakkestad kommune, næringsrådet der og trolig enda et par aktører.