(Fredriksstad Blad)

– Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er i dialog om å slå seg sammen til Østfold tingrett. Initiativet kommer fra de fire domstolene. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte signerte 12. februar en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett, heter det i onsdagens pressemelding.

Den er sendt ut av Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen.

Avventende i Indre Østfold

I pressemeldingen fremgår det at Heggen og Frøland tingrett i Indre Østfold ønsker å avvente Domstolkommisjonens delutredning om struktur, som er varslet vil komme høsten 2019, før tingretten der tar stilling til spørsmålet om sammenslåing.

– Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 uttalte flertallet i Justiskomitéen blant annet at endringer i domstolstrukturen må bygge på lokal enighet, etter en prosess der det er gode diskusjoner og prosesser lokalt, blir det opplyst i pressemeldingen fra tingrettene i Østfold.

– Justiskomitéen pekte videre på at hensyn til rettssikkerhet, fagmiljø og rekruttering er vesentlige faktorer som kan påvirke fremtidens tingrettsstruktur, skriver de videre.

Har hatt fellesmøte

Tingrettene viser også til budsjettproposisjonen for 2018-2019: – Der fremgår det at sammenslåinger av domstoler vil bli vedtatt hvis det er lokal enighet eller der det foreligger andre særlige grunner.

I pressemeldingen blir det videre fortalt at det er avholdt fellesmøte for ansatte ved alle tingrettene i Østfold og deretter interne møter ved den enkelte domstol.

– Tilbakemeldingene har vært at de ansatte har stilt seg positive til en sammenslåingsprosess. På dette grunnlaget ble intensjonsavtalen inngått. I avtalen er det tatt et forbehold om ny vurdering dersom Domstolkommisjonen gir andre anbefalinger om eller føringer på hvordan domstolstrukturen bør være i fremtiden, fremholder tingrettene ved Iwar Arnstad.

Bestemmes i Stortinget

De aktuelle kommunene, andre interessenter og brukerne av domstolene vil i mars i år bli invitert til dialog om forslaget fra de fire domstolene.

Kan bli en av de største i landet

En sammenslått tingrett i Østfold vil bli en av de større tingrettene i landet med om lag 50 ansatte.

Dette gir, ifølge tingrettene selv, mulighet for moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighet for et enda bedre faglig miljø både for dommerne og saksbehandlerne samt større fleksibilitet i forbindelse med saksavviklingen.

På denne måten vil brukerne av domstolenes tjenester i Østfold kunne få et bedre domstoltilbud, anser tingrettene. I forslaget deres legges det til grunn at tingretten skal samles i et felles tinghus, men stedsplasseringen er ikke tema i denne fasen av prosessen.

 

Sammenslåing av domstoler krever en beslutning i Stortinget. Den lokale framdriften i Østfold og den politiske behandlingen i Justisdepartementet avgjør når det kan skje.

Som det fremgår av faktaboksen over, kan sammenslåing av tingrettene i Østfold gi en av de største tingrettene i landet. Hvor denne tingretten skal plasseres er det ennå ikke tatt stilling til.