Det er søkt om å oppføre et leilighetskompleks i tre etasjer med en høyde på 8,8 meter i Heggveien 7. Fordi eier Svein Olav Kjeve ønsker å utnytte den aktuelle eiendommen på en annen og mer omfattende måte enn dagens reguleringsplan for Rakkestad sentrum tillater, ble det søkt om dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.

Formannskapet ga 11. november dispensasjon fra reguleringsplanen. «For etasjeantall, utnyttelsesgrad og takutforming, tillates prosjektet realisert som det er søkt om (BYA 40-60 prosent og høyde maksimalt 8,8 meter til gesims)» står det i vedtaket. BYA (bebygd areal på en tomt) er i tråd med forslaget til ny reguleringsplan for Rakkestad sentrum.

Klager på vedtak

Geir Larsson har på vegne av Lillian Larsson og Finn-Roald Schie påklaget vedtaket. Klagen bygger på tolv ulike momenter. Onsdag skal klagen behandles i formannskapet.

– Det er gitt tillatelse til 40 – 60 prosent BYA og inntil 9 meters høyde på bygningen. Det er ikke som søkt om (42,95 prosent BYA og 8,8 meters høyde). Forskjellen er alvorlig – i den forstand at søknad kan endres/fravikes uten ny varsling av sakens parter, skriver klager.

I klagen reageres det blant annet på at formannskapet ikke var på befaring.

Klager mener bygningen blir som en mur og at den ikke passer inn i området. At bygningen er plassert for nær nabogrense og at søknaden omfatter eiendom som søker ikke eier. Dispensasjon bør ikke gis når grensene for eiendommen/tiltaket ikke er endelig avklart heter det.

Et annet punkt er at saken ikke skulle vært behandlet som en dispensasjonssøknad, men at den må tas opp som en ordinær plansak.

Det kreves at saken bør utsettes i påvente av ny reguleringsplan for Rakkestad sentrum.

Ikke enig

Rådmann Alf Thode Skog sitt forslag til vedtak er at Rakkestad kommune ikke tar klagen til følge. Saken skal oversendes Fylkesmannen i Østfold til endelig avgjørelse.

I saksfremlegget gis det en vurdering av hver av klagemomentene: «Rakkestad kommune har arbeidet med ny reguleringsplan for Rakkestad sentrum i snart fem år. Fra 2011. Den ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn 28.8.2013. Det ble ikke satt fram merknader til disponering av denne eiendommen – når det gjelder den arealutnyttelse som var foreslått. Rakkestad kommune ga på det grunnlaget dispensasjon for tiltaket innenfor det intervallet som det er åpnet for i forslag til ny reguleringsplan.Hvis prosjektet senere i prosessen blir korrigert innen det aktuelle intervall, er nytt dispensasjonsvedtak ikke nødvendig. Selve byggesaken må derimot varsles på vanlig måte».

Administrasjonen har flere ganger tatt området i øyesyn og baserer i betydelig utstrekning sine beskrivelser, vurderinger og konklusjoner på de observasjoner som er gjort. Politisk nivå (formannskapet) avgjør selv om eiendommen skal befares påpekes det.

Det henvises til at for Rakkestad kommune er fortetting av Rakkestad sentrum en vesentlig del av sentrumsutviklingen. «Det gir naturlig nok som resultat at enkelte eiendommer får en annen type bebyggelse enn på naboområdene.

Tiltakshaver har søkt Rakkestad kommune om tilleggsareal. Det er gitt tilsagn på det. Eiendommen vil bli målt opp med nytt areal.

Rådmannen erkjenner hovedprinsippet om at en økning i etasjeantall fra to til tre er et spørsmål som er så vesentlig at det normalt skal gjøres som en reguleringsendring. Men mener at dette prosjektet likevel kan behandles som en dispensasjonssak.

Rådmannen vurderer at denne type utbygging er ønsket og prioritert i området. Av den grunn er betingelsene for å dispensere fra «gammel reguleringsplan» til stede mener han.