Statens vegvesen har søkt Bane NOR om å få utføre tiltak nær jernbanen ved riksvei 22 Tranga. Strekningen som skal utbedres er på cirka 550 meter og ligger nærmere enn 30 meter fra jernbanen.

– Rekkverket langs veien, som skal forhindre utforkjøring mot jernbanen, er i svært dårlig forfatning og i ferd med å rase ut. Tilstanden til støttemurene som støtter opp veien, og som deler av rekkverket er festet på, er også usikre. Det er ikke plass til snøopplag på strekningen da det er en bratt skråning ned mot jernbanen på en side, og høy bergskjæring på den andre siden. Veiens sideareal er ikke utformet etter dagens krav til trafikksikkerhet. Planens formål er å bedre trafikksikkerheten. Dette gjøres ved å flytte riksveien lengre vekk fra jernbanen, få bedre linjeføring og bygge grøfter for drenering og snøopplag. Avstanden fra jernbanen sikrer mot utforkjøring ned på jernbanesporet, skriver Statens vegvesen i sin søknad.

Ifølge Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen skal arbeidene lyses ut i månedsskiftet februar/mars neste år. Oppstart er planlagt etter sommerferien 2022.

Vekk fra stupbratt fjellskråning

Den aktuelle strekningen ved riksvei 22, tidligere kalt fylkesvei 111, har blitt omtalt ved flere anledninger tidligere. Strekningen blir beskrevet som stamveiens farligste punkt, og i flere år har Statens vegvesen konstatert at de ønsker å trekke riksveien vekk fra den stupbratte fjellskråningen ned mot jernbanen.

I utgangspunktet skulle utbedringen starte opp i fjor, men det ble ikke bevilget penger i statsbudsjettet til tiltaket. Nå ser det altså ut til at den etterlengtede utbedringen kan bli en realitet.

– Skråningen mellom jernbanen og veien er bratt og på deler er det en støttemur med usikker tilstand. Dette og at rekkverket mot jernbanen er av dårlig forfatning er årsaken til at planlagt ny vei flyttes et stykke østover og bort fra jernbanen. Dette innebærer at det må sprenges en del berg, og at man får en større bergskjæring langs veiens østside enn i dag, men trafikksikkerheten bedres betraktelig da det blir en god sikkerhetssone mot jernbanen vest for veien og mot bergskjæringen øst for veien. Man får bedre drenering av overvann og plass til snøopplag, skriver Statens vegvesen.

Kostnadene er beregnet til 50–60 millioner kroner.

Vegen stenges ved sprengning

Strekningen det er snakk om har en årlig døgntrafikk på 5360 biler i døgnet, hvorav elleve prosent er lange kjøretøy. Hastigheten er 80 km/t.

Statens vegvesen understreker at veien ligger i et trangt, lukket landskapsrom avgrenset av bergskjæringer på en side, og veirekkverk og trær på den andre siden. Strekningen som skal reguleres er cirka 550 meter, og utbedringen krever blant annet at Rakkestad Energi flytter en høyspentmast og sprenging et stykke inn i terrenget mot øst.

– Det forventes at et kjørefelt skal holdes åpent med lysregulering. Ved sprengning må veien stenges. Prosjektet i anleggsfasen finansieres av riksveimidler. Kostnader for legging av vann- og avløpsledninger bekostes av Rakkestad kommune, skriver Statens vegvesen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3–7 har Statens vegvesen i samarbeid med Rakkestad kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for «Riksveg 111 utbedring Tranga». Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Rakkestad kommune planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser til politisk behandling.