Rakkestad Avis har omtalt at Rakkestad kommune ønsker å rive det gamle sveitserhuset i Storgata 25.

Rådmannen har innstilt på at huset skal rives til fordel for et leilighetskompleks. Det er da Harlem Eiendom som i dag eier eiendommen og har søkt kommunen om dispensasjon fra plan og bygningsloven for å kunne realisere leilighetskomplekset.

Selv om rådmannen har kommet med sin innstilling er det politikerne som til slutt skal avgjøre sveitserhusets skjebne, gjennom politisk behandling i formannskapet i kommunen.

– Når vi har mottatt en søknad om dispensasjon så vil vi utarbeide en innstilling på det fra rådmannen. Innstillingen skal da videre til politisk behandling. Jeg regner med at det kommer opp til behandling rett etter sommerferien, forklarer kommunalsjefen i Rakkestad kommune, Jon Ådalen.

– Et naturlig prosjekt Videre kan kommunalsjefen si følgende om begrunnelsen for at Rakkestad kommune går inn for at det gamle sveitserhuset skal rives og erstattes med splitter nye leiligheter.

– Det er forarbeidene til innstillingene som har vært til vurdering her i kommunen. Man bruker tid på å vurdere et slikt prosjekt. Vi har tilsvarende prosjekt tvers over gata i Storgata 21. Vi syns at det er naturlig at det også kan være på andre siden av gaten, sier kommunalsjef i Rakkestad kommune, Jon Ådalen, til Rakkestad Avis.

– Tragisk for Rakkestad

Andreas Ebeltoft er ansatt som antikvar og arkitekt hos Østfold fylkeskommune, for Fylkeskonservatoren. Han er klar på at det er trist dersom Villa Sundby forsvinner.

– Det vil være tragisk dersom Rakkestad skal viske ut alt av spor fra historien sin, altså, sier antikvar Andreas Ebeltoft.

Han forklarer videre at sveitserhuset ikke er verneverdig nok til å bli fredet fra riksantikvaren, da det allerede er fredet «et tilstrekkelig antall» med trehus i sveitserstil nasjonalt.

– Riksantikvaren kan ikke frede alle disse bygningene. Bygningen har høy vernegrad, men den er ikke så høy at den vil falle inn under fredningskategori med dagens vurdering. Når dette da ikke faller under fredningskategori, mener vi det er et lokalt anliggende å verne om huset, med bakgrunn i stedets identitet, sier antikvaren, Andreas Ebeltoft.

Foreslått vernet i ny sentrumsplan

Det er naturlig nok den gjeldende sentrumsplan det er søkt dispensasjon fra gjennom plan og bygningsloven. Foreløpig ligger det ikke absolutte føringer for vern av trehusene i Sentrum i sentrumsplanen. Dermed har kommunen anledning til å rive sveitserhuset relativt problemfritt. Det jobbes med en ny sentrumsplan for Rakkestad, som da også inneholder en plan for vern i sentrumsområdene. I dette forslaget for ny sentrumsplan, er Villa Sundby ifølge fylkeskonservatoren vurdert til «vernegrad 1» av kommunens innleide entreprenører. Det vil si den aller strengeste graden for vern, som i praksis vil si at huset ikke lenger kan rives. Derfor må kommunen rive det gamle sveitserhuset før den nye sentrumsplanen blir vedtatt. Ebeltoft sier det er merkelig at en nå går inn for en dispensasjon for riving av et hus som i forslag til ny sentrumsplan har fått den aller strengeste vernegraden. Da foreslått av Rakkestad kommunes egne ansatte. I møter med Rakkestad kommune rundt ny verneplan har Fylkeskonservatoren foreslått at Villa Sundby skal vernes for all overskuelig framtid, da entreprenørene er klare på at bygget oppfyller sterke krav om regulert vern.

– Vi har jo da foreslått hele dette området regulert til bevaring og at Sundby-villaen skal ha «rød» vernegrad, som i praksis betyr at bygget ikke kan rives, sier antikvaren hos fylkeskommunen.

Vil kontakte kommunen

Rakkestad Avis har tidligere nevnt at nabo og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne, Halvor Hartvig, allerede i februar søkte om fredning for trehusene i sentrumsområdet.

På grunn av denne søknaden om fredning må Fylkeskonservatoren se nærmere på saken.

– Vi har fått en bekymringsmelding som vi da må svare på. På grunnlag av det skal vi ta kontakt med kommunen for å få papirene i saken, bekrefter antikvar for Østfold fylkeskommune, Andreas Ebeltoft, som er klar på at Rakkestad kommune ikke bør rive sveitserhuset i sentrum.