– Etter ØFKs vurdering ligger det ikke til rette for etablering av handel/forretning andre steder enn i Storgata.

Det skriver representanter fra fylkeskommunen (ØFK) i et av innspillene til reguleringsprosessen som har kommet inn, etter at Rakkestad Næringstorg varslet oppstart av reguleringsarbeid for Isen-området.

«ØFK anbefaler derfor at planen ikke legges ut til offentlig ettersyn/høring før sentrumsplanen er endelig godkjent».

Fylkeskommunen understreker allikevel at de fortsatt anbefaler boligformål.

– Tenker ikke annerledes

Vidar Sølvskudt i Rakkestad Næringstorg AS forteller at han har fått med seg at innspillene har kommet inn, men at han ennå ikke har fått lest gjennom alt.

– Men vi tenker ikke noe annerledes om dette enn vi har gjort tidligere, sier Sølvskudt til RA.

Han mener uansett det er to momenter som er viktig å få fram.

– Offentlige myndigheter er ikke imot planen, men er premissgivende for innholdet. Det jobbes også med en helt ny løsning for å svare på politikernes ønsker for området, sier Sølvskudt til RA.

– Burde vært avklart

Fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen har alle levert sine innspill til Rakkestad Næringstorg. I svarene begrunner de nøye hvordan de ser på planene for boligutbygging og mulig detaljhandel inne på Isen-området.

I brevet fra fylkeskommunen mener fylkesrådmannen at det ikke er helt heldig at sentrumsplanen enda ikke er vedtatt.

«Det hadde vært gunstig om avklaringer av innsigelser og vedtak av sentrumsplanen hadde vært på plass før det ble igangsatt regulering på Isen», står det skrevet.

Fylkeskommunen skriver videre at de vil vurdere innsigelse også til detaljreguleringen på Isen, dersom det planlegges i strid med forhold påpekt i sentrumsplanen.

Prioriterer Storgata

Fylkeskommunen gjør det klart i sitt innspill at Storgata fortsatt bør være et prioritert handelsområde, sammen med Rakkestad Torg.

Fylkeskommunen mener ut ifra en samlet vurdering at det er usikkert om Isen-området er reguleringsmodent.

«Dette fordi alle rammene ikke er avklart i sentrumsplanen. Det er en risiko ved å regulere områder som gjør at andre tiltak umuliggjøres, og uopprettelige tiltak gjennomføres», skrives det.

– Lagt klare føringer

Sølvskudt forteller til RA at Rakkestad Næringstorg parallelt med varselet om oppstart av reguleringsplanen, har jobbet mye med organiseringen av bebyggelse på området.

– Det vil tidlig i 2016 kunne presenteres et nytt forslag for hvordan området tenkes utnyttet, sier Sølvskudt.

Ifølge han vil føringene fra kommunens politikere tas på største alvor.

– Som en viktig del av omprosjekteringen, er arkitektkontoret SG Arkitekter AS engasjert for å utforme ny bebyggelse innenfor de føringer som er gitt. Detaljreguleringsplanarbeidet utføres av Rambøll Norge AS, som gjennom sitt mangeårige arbeid med by- og sentrumsutvikling nasjonalt og internasjonalt, vil sikre en utnyttelse og arealbruk tilpasset de rammer som følger av overordnede retningslinjer og lokale rammeforutsetninger. sier han.

– Positivt bidrag

Sølvskudt understreker at Rakkestad Næringstorg sin hovedmålsetting er at prosjektet skal være et positivt bidrag til utviklingen av Rakkestad sentrum.

– Med dette menes et tilbud til kommunens befolkning utover et rendyrket handelstilbud – et sted hvor folk møtes og et variert boligtilbud nært knyttet til alle sentrumsfunksjoner.