Ønsker sammenslåing av tingrettene: – Vi kunne godt ha sendt et høringssvar

Sarpsborg: Fire tingretter Østfold har i fellesskap utarbeidet en intensjonsavtale om frivillig sammenslåing og samlokalisering av virksomheten. Arkivfoto: Tobias Nordli

Sarpsborg: Fire tingretter Østfold har i fellesskap utarbeidet en intensjonsavtale om frivillig sammenslåing og samlokalisering av virksomheten. Arkivfoto: Tobias Nordli

Artikkelen er over 1 år gammel

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å slå sammen Sarpsborg tingrett, Moss tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad tingrett til en felles tingrett. Rakkestad-politikere mener en felles tingrett bør ligge i Sarpsborg.

DEL

Forslaget om sammenslåing kommer som en følge av et lokalt initiativ der de fire tingrettene i fellesskap har utarbeidet en intensjonsavtale om frivillig sammenslåing og samlokalisering av virksomheten i de fire tingrettene.

Forslaget til endringer i domstolstrukturen i Østfold ble sendt på høring med frist 15 august, hvorav 13 høringsinstanser avga høringssvar. Rakkestad kommune har, i likhet med nesten alle andre kommuner i Østfold, funnet det vanskelig å uttale seg til spørsmålet og derfor ikke gitt høringssvar.

– I motsetning til det som gjelder for forliksråd, er den praktiske og reelle effekten av endringen for kommunen marginal. Når fagmiljøene mener tiltaket er fornuftig og formålstjenlig, taler det meste for at sammenslåingen bør finne sted, mener rådmann Alf Thode Skog i Rakkestad kommune.

LES OGSÅ: Ønsker ikke sammenslåing av forliksrådet

Vil støtte Sarpsborg

Da formannskapet ble orientert om saken reagerte Karoline Fjeldstad (Sp) og Knut-Magne Bjørnstad (Ap) på at Rakkestad kommune ikke har gitt et høringssvar.

– Vi kunne godt ha sendt et høringssvar. Dette er en sentralisering som vil få konsekvenser for Rakkestads innbyggere, spesielt i forhold til plassering av domstolen. Man kunne eventuelt ha svart at det er viktig for Rakkestads innbyggere at det er tilgjengelig i forhold til kollektivknutepunkter og at man ønsker at det blir lagt til Sarpsborg, kommenterte Fjeldstad (Sp).

– Når det gjelder selve sammenslåingen så er det vanskelig å mene noe om det. Men når det gjelder beliggenhet så burde vi ment noe. Vi kunne sagt at det er Sarpsborg som er mest sentralt i Østfold, både i forhold til reiseavstand for alle og i forhold til transport fra fengslene, tilføyde Knut-Magne Bjørnstad (Ap).

Spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen skal utredes nærmere og vil bli behandlet på et senere tidspunkt. Ordfører Ellen Solbrække (Ap) var enig i at Rakkestad bør støtte Sarpsborg som plassering, og foreslo at kommunen kan spille inn det når det eventuelt nærmer seg en avgjørelse om å ha tingrettene på ett sted.

Formannskapet: Rakkestad kommune ga ikke et høringssvar i saken. I  formannskapet ble det påpekt om at kommunen burde sagt at man mener en ny felles tingrett bør ligge i Sarpsborg.

Formannskapet: Rakkestad kommune ga ikke et høringssvar i saken. I formannskapet ble det påpekt om at kommunen burde sagt at man mener en ny felles tingrett bør ligge i Sarpsborg. Foto:

Delte meninger

En gjennomgang av innkomne høringssvar viser i all hovedsak positive tilbakemeldinger. Advokatene i Moss og Rygge samt Moss tingrett ved Tron Gundersen som tillitsvalgt dommer ønsker å avvente Domstolkommisjonens utredning før det vedtas sammenslåing av de foreslåtte tingretter. Aremark kommune er negativ til forslaget om sammenslåing fordi de er bekymret for eventuell nedleggelse av Halden tingrett som igjen resulterer i redusert lokalt tjenestetilbud og nærhetsprinsippet med hensyn til juridiske tjenester for Halden og Aremarks innbyggere. Også Advokatforeningen viser til at det er delte oppfatninger blant aktuelle advokater i kretsen samt styrets medlemmer, men at det er full enighet om at den forelagte problemstillingen krever grundigere utredning av viktige problemstillinger og konsekvenser av generell og prinsipiell art.

Det vil også være naturlig å vurdere om Østfold jordskifterett skal samlokaliseres med den nye tingretten.

Vil legge ned tingretten i Mysen

Etter departementets syn vil en sammenslåing av de fire tingrettene gi grunnlag for et godt og bredt fagmiljø og kompetanseutvikling for dommere og saksbehandlere. Det vil gi økt mulighet til å avvikle ressurskrevende saker, samt utvikle mer rasjonelle administrative rutiner, styrke sikkerhetsarbeidet og gjøre domstolen mindre sårbar ved for eksempel sykefravær og ferieavvikling. Navnet til den nye domstolen foreslås å være Østfold tingrett. Kommuner i domssognet er Fredrikstad, Hvaler, Halden, Aremark, Moss, Rygge, Råde, Våler, Sarpsborg og Rakkestad. Heggen og Frøland tingrett har vært en del av de innledende sonderingene men valgte å ikke inngå intensjonsavtalen da geografisk plassering tilsier at de henvender seg mot Follo tingrett og Oslo.

Departementet har nedsatt et utvalg (domstolkommisjonen) som skal utrede fremtidig organisering av domstolene. De ser på hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold.

Domstolkommisjonen leverte en delutredning 1. oktober. Utvalget går inn for mer enn en halvering av antallet tingretter. En av dem som er foreslått nedlagt er Heggen og Frøland tingrett i Mysen.

For Østfolds del er det også foreslått en endring når det gjelder hvilken lagmannsrett man skal tilhøre. Det foreslås at både Østfold tingrett og Follo tingrett skal bli en del av Eidsivating lagmannsrett på Hamar.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken