Vi stilte 10 spørsmål – dette svarte politikerne

1.kandidatene i Rakkestad: Barbro Urke (MDG), Iselin Bjørnstad (KrF), Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Karoline Fjeldstad (Sp), Hans Jørgen Fagereng (Frp) og Espen Storeheier (H) har svart på spørsmål innen eldreomsorg, barn og unge, kollektivtilbud, vedlikehold, nettdekning, boligbygging, eiendomsskatt og kommunesammenslåing.

1.kandidatene i Rakkestad: Barbro Urke (MDG), Iselin Bjørnstad (KrF), Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Karoline Fjeldstad (Sp), Hans Jørgen Fagereng (Frp) og Espen Storeheier (H) har svart på spørsmål innen eldreomsorg, barn og unge, kollektivtilbud, vedlikehold, nettdekning, boligbygging, eiendomsskatt og kommunesammenslåing.

Artikkelen er over 1 år gammel

Rakkestad Avis har stilt alle førstekandidatene i partiene som stiller til valg i Rakkestad 10 spørsmål. Her kan du se hva de ulike partiene mener.

DEL

1. Vil partiet ditt gå inn for å bygge flere plasser på nye Skautun enn det er i dag?

Arbeiderpartiet: Planene for nye Skautun ligger på om lag samme nivå som i dag. Vi ønsker å se hele tjenesten samlet, og vil fortsette satsingen på omsorgsboliger, og fortsatt styrke hjemmetjenesten. Vi ønsker at alle som vil skal få bo hjemme, og at alle som må, skal få plass på sykehjem. Dette gjelder pleietrengende i alle aldre.

Senterpartiet: Ja, totalt sett blir nye Skautun et større og bredere omsorgstilbud som i praksis får langt flere plasser enn vi har i dag. Vi opprettholder 65–68 tradisjonelle sykehjemsplasser. I tillegg skal det bygges flere omsorgsboliger og legges til rette for andre pleietjenester i den gamle bygningsmassen.

Kristelig Folkeparti: Vi er opptatt av å gi en helhetlig helse og omsorgstjeneste, vi støtter den planen som foreligger med 65 beboerrom. Vi vil i denne sammenheng også nevne at velferdsteknologi, styrking av hjemmetjenesten og etablering av flere omsorgsleiligheter sammen med en fremtidsrettet tenkning i forhold til velferdstjenester er avgjørende for tiden fremover.

Høyre: Fremtidens helsevesen med dens utfordringer vil preges av nye måter å jobbe på, ny teknologi som støtter opp under både den faglige og den praktiske bistanden og endrede samarbeidsmodeller mellom sykehus, hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem. Antall plasser kan derfor ikke direkte sammenlignes ut fra dagens og gårsdagens behov.

Fremskrittspartiet: Rakkestad FrP ønsker å øke antall plasser ved det nye sykehjemmet, dersom en behovsutredning viser at det er nødvendig.

Miljøpartiet De Grønne: Vi vil gå inn for å bygge flere sykehjemsplasser. Det vil være stort behov for plasser i fremtiden, og selv om det er viktig å styrke hjemmetjenesten, er det viktig å sikre nok sykehjemsplasser.

2. Vil ditt parti gå inn for å øke barnehage- og skolebudsjettet den kommende fireårsperioden?

Arbeiderpartiet: Ja, blant annet for å kunne gi gratis frokost og frukt til alle barn i Rakkestadskolen. Vi ønsker også å bygge ny barnehage, noe som ytterligere vil øke budsjettet i oppvekstsektoren. Vi vil videreføre satsingen som har vært gjort på Rakkestadskolen gjennom flere år.

Senterpartiet: Ja. Rakkestad Sp er opptatt av god kvalitet på barnehage- og skoleområdet, både når det gjelder fysiske rammebetingelser og innhold. Senterpartiet har over år vært med å bidratt til at alle bygdas skoler er restaurert/bygget nytt. Den samme satsingen ønsker vi på barnehageområdet. Bemanningen er styrket i henhold til statlige normer både i barnehage og skole.

Kristelig Folkeparti: Ja. Med nasjonale føringer i forhold til lærenorm i skole og pedagognorm i barnehage må vi ta de kostnadene som kommer i forhold til det. Vi vil i tillegg gi støtte til polenturen som vi mener er en veldig viktig tur på ungdomsskolen.

Høyre: Vi vil se på muligheter for å styrke alt arbeid omkring barn og unge, alt fra oppfølging av de minste barna på helsestasjon og i barnehage, til eldre barn på skolen og på for eksempel ungdommens helsestasjon. Vi ønsker å gi etter- og videreutdanning til pedagogisk personale. Med ny bemanningsnorm vil det nødvendigvis også måtte bevilges mer penger.

Fremskrittspartiet: Vi vil gå inn for å bevilge de midler som må til for å oppfylle lærernormen.

Miljøpartiet De Grønne: Ja. Tidlig innsats i barnehage og skole med tilstrekkelig og forsvarlig voksentetthet. Øke bemanningsnormen spesielt i SFO, da mange barn med ekstra behov mister sin assistent når skoledagen er over. Vi ønsker også å øke voksentetthet med barne- og ungdomsarbeidere hos de minste barna i barnehagen.

3. Hvor bør en ny sentrumsbarnehage ligge?

Arbeiderpartiet: Vi mener det er viktig med en sentral plassering, og har lansert ideen med barnehage i tilknytning til Skautun. Andre kommuner har gjort dette med stort hell. Samtidig er barnas behov viktigst og vil jobbe for en plassering til beste for dem.

Senterpartiet: Senterpartiet mener at Fladstad barnehage har en flott plassering. Der er det også utvidelsesmuligheter. Området rundt Bygdetunet er også spennende. En barnehage der kan bidra til å skape mer aktivitet i disse fantastiske omgivelsene. Det er arealer i tilknytning til Bygdetunet som ikke kommer i konflikt med de bevaringsverdige bygningene.

Kristelig Folkeparti: Vi synes den bør ligge ved Fladstad Barnehage. Da kan man bruke eksisterende bygningsmasse og bygge på i tillegg.

Høyre: I nær tilknytning til der folk bor. Man kan ev. utrede området rundt Bygdetunet.

Fremskrittspartiet: Sentrumsbarnehage har vi ikke tatt stilling til

Miljøpartiet De Grønne: Fladstad barnehage trenger å rehabiliteres. Dersom det skal bygges ny barnehage bør den ligge i nærheten av Skautun sykehjem. Det er en fordel at eldre og barn kan ha glede av hverandre. Ikke bygge på dyrkbar jord.

4. Hva vil dere gjøre for å gi ungdommen et utvidet fritidstilbud?

Arbeiderpartiet: Vi mener at veien til et bedre tilbud går gjennom frivilligheten, derfor ønsker vi å heve støtten til foreninger som jobber med barn og unge. I samarbeid med frivilligheten vil vi støtte prosjekter som favner de som ikke finner sin plass i det organiserte idretts og kulturliv.

Senterpartiet: Det er en spennende tanke å gi ungdommen en møteplass som de kan drive selv. Slik var det på Miranda for mange år siden. Club Vito var Rakkestads største forening med 500 medlemmer. Den nye Kulturskolen i sentrum vil bli en helt unik møteplass for barn og unge med mange forskjellige interesser.

Kristelig Folkeparti: Vi vil bygge kulturskole. Vi vil være med å støtte polenturen. Vi vil være en pådriver for støtte opp mot lag og foreningsarbeid i Rakkestad. Vi har stor tro på disse arenaene i et lokalsamfunn. Vil nevne at KrF i regjering har fått gjennomslag for å innføre et eget fritidskort for alle barn og unge mellom 6–18 år. Det kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter inntil 2000 kr. Dette ønsker vi svært velkommen til Rakkestad!

Høyre: Vi vil støtte innholdet i ny kulturskole og jobbe for at bredden i innholdet kan nå så mange som mulig av de unge som i dag er uorganiserte. Vi ser at fotballen og Røde Kors sin ungdomsgruppe gjør mye viktig for ungdommen og vil støtte kommunens samarbeid. Vi vil også gi økonomisk støtte til Polen-turene, som et bidrag i tillegg til dugnadsarbeid.

Fremskrittspartiet: Vi vil gå inn for å støtte det arbeidet som gjøres av frivillige lag og foreninger i Rakkestad. Hvis mange ønsker et spesielt fritidstilbud vil vi legge til rette for det innenfor økonomiske rammer.

Miljøpartiet De Grønne: Vi ønsker å åpne en fritidsklubb for ungdom.

5. Hva vil dere gjøre for å bedre kollektivtilbudet til og fra Rakkestad?

Arbeiderpartiet: Kollektivtilbudet er for dårlig, og det vil vi gjøre noe med. Vi har i langt tid arbeidet for å få bedre togtilbud. Vi tror at tiden er inne for å rette fokus mot busstilbudet. Spesielt i helger, og for å bedre korrespondansen med togtilbudet f.eks. på Mysen.

Senterpartiet: Vi må jobbe knallhardt sammen med våre fylkes- og stortingspolitikere for å få flere togavganger til og fra Rakkestad og bedre busstilbud mot Glomma-regionen. Dette kan ikke politikerne i Rakkestad kjempe fram alene.

Kristelig Folkeparti: Fortsette å ha en aktiv rolle inn mot fylkeskommune og Vy. Også i samarbeid med nabokommuner.

Høyre: Rakkestad Høyre vil arbeide aktivt opp mot fylket slik at man får på plass bussavganger til hele Rakkestads befolkning. Vi vil legge press på og stille krav til de rette myndigheter, slik som fylkeskommune og samferdselsdepartement for å bedre kollektivtilbudet i Rakkestad. Og med «aktivt» mener vi aktivt!

Fremskrittspartiet: Vi vil jobbe aktivt for å påvirke sentrale myndigheter, både fylkeskommune og departement. Vi vil også drive påvirkning gjennom våre egne partiorganer. Både buss- og togtilbudet har til tross for mange fagre ord fra ulike hold blitt stadig dårligere med årene. Det er altfor dårlig for en kommune av vår størrelse å ikke ha et eneste kollektivtilbud i helgene. Denne utviklingen mener vi i Rakkestad FrP at må snus, våre innbyggere fortjener bedre.

Miljøpartiet De Grønne: Vi vil jobbe for at det blir avganger på hele østre linje med forbindelse helt til Fredrikstad. Vi ønsker lavere priser på kollektiv trafikk.

6. Vil ditt parti øke vedlikeholdsbudsjettet til kommunen?

Arbeiderpartiet: Ja, det vil vi. Vi ønsker å ruste opp kommunale veier og øke vedlikeholdet av kommunale bygg. Vi ønsker også å utvikle og ta vare på grøntområdene våre.

Senterpartiet: Ja. Vi foreslår nå i første budsjettrunde etter valget at det opprettes en eget fond for opprustning og vedlikehold av veier. I tillegg ønsker vi å bruke midler fra fondet til å styrke sikkerheten for barnas skolevei. Dette er et konkret valgløfte fra oss som vi håper de andre partiene stiller seg bak.

Kristelig Folkeparti: Ja, og i større grad påse at bevilgningen i budsjettet følges opp, og ikke endres i rapport fra administrasjonen til kommunestyre i løpet av budsjettåret.

Høyre: Vi skal sørge for godt vedlikehold av byggene våre. Det er bedre å ta vare på og fikse underveis enn å måtte reparere store feil og mangler, eller måtte bygge nytt. Høyre har alltid vært opptatt av å prioritere vedlikehold av kommunens eiendommer, vann/kloakk, bygninger og veier. Dette har over flere år vært nedprioritert av den politiske ledelsen.

Fremskrittspartiet: Vi bruker mindre utgifter både på kommunal vei og bygninger pr. i dag. Rakkestad FrP går inn for å konkurranseutsette vedlikeholdet av det kommunale veinettet og redusere kommunenes maskinpark. Dette vil avhjelpe en god del.

Miljøpartiet De Grønne: Vi i de grønne er for å ta bedre vare på det vi allerede har. Vi er opptatt av vedlikehold av bygg, parker, grøntområder og veier.

7. I hvilken grad mener dere at kommunen skal bidra til at alle i kommunen får stabil nettdekning?

Arbeiderpartiet: Rakkestad kommune må ta en aktiv rolle for å bygge ut nettilgang til alle. På hvilken måte og til hvilke kostnader for den enkelte, kommunen og ev. leverandører må avklares i prosjektet som er igangsatt, men vi mener at Rakkestad kommune må bevilge midler til dette. I tillegg må vi være aktive på å søke eksterne midler.

Senterpartiet: I stor grad! Vi i Senterpartiet har tatt kontaktet Telenors dekningsdirektør, som kom hit på befaring. Vi går også i dialog med andre nettleverandører. Det er helt på det rene at kommunen må gå inn med penger sammen med fylkeskommunen og tele- og nettleverandørene. Det må bli slutt på at vi bare snakker om disse problemene. Nå må de løses!

Kristelig Folkeparti: Vi mener at kommunen bør sikre at hele befolkningen og alle deler av kommunen oppnår bredbåndstilgang. Vi mener at kommunen må ta en aktiv rolle for å legge til rette for en slik utbygging.  

Høyre: Først og fremst må ordfører på banen for å legge press på myndigheter og kommersielle utbyggere. Dette er sterkt knyttet til samfunnssikkerhet, muligheter for bosetting i hele kommunen og for å ha et levende næringsliv utenfor sentrum. Skal vi komme i mål med full dekning vil det kreve en dugnad mellom partene og at kommunen sitter i førersetet.

Fremskrittspartiet: Kommunen bør bidra til utbygging av stabilt bredbånd til alle husstander til samme kostnad uavhengig av beliggenhet.

Miljøpartiet De Grønne: Alle i Rakkestad kommune skal ha stabil nettdekning.

8. Vil dere jobbe for at det blir nye eneboligtomter i kommunen, og hvor ser dere i så fall for dere at tomtene skal ligge?

Arbeiderpartiet: Ja, vi vil jobbe for nye tomter. Vi har sagt at Sørbyåsen er aktuelt, men vi tror også at vi må utrede andre alternativer, gjerne i tilknytning til Os-skole. Fortetting av sentrum er vedtatt, og det skal vi følge opp.

Senterpartiet: Senterpartiet har flere spennende forslag som skal utredes nærmere. Vi skal etablere nye boligfelt i Degernes og ved sentrum. Vi vil ha bred medvirkning fra våre innbyggere når vi starter arbeidet med nye kommuneplan i 2020. Sørbyåsen, Harlemåsen og et område i tilknytning til Os skole skal utredes i 2020. Vi ønsker også innspill fra bygdefolket.

Kristelig Folkeparti: Ja, vi vil starte en aktiv planlegging for at Sørbyåsen blir regulert til boligområde.

Høyre: Vi mener at kommunen skal være en aktiv part i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Nettopp derfor støttet vi etableringen av det nye feltet i Degernes. I neste runde vil det nok være mest aktuelt med etableringer nærmere sentrum, og da må vi for alvor få Sørbyåsen opp på kartet igjen. Det unike med Rakkestad er at vi har god plass.

Fremskrittspartiet: FrP vil alltid arbeide for å legge til rette for boligbygging. Vi går inn for utbygging av Sørbyåsen.

Miljøpartiet De Grønne: Nye tomter til eneboliger er ikke vår prioritering.

9. Vil dere beholde, redusere eller fjerne eiendomsskatten?

Arbeiderpartiet:  Vi har stemt for å utrede et bunnfradrag og vil vurdere det når utredningen er ferdig. Samtidig er det ikke aktuelt å si opp ansatte i skolen, ha færre varme hender i eldreomsorgen eller privatisere tjenester for å få det til. Vi lovte i 2015 at e-skatten ikke skulle øke, det samme lover vi nå.

Senterpartiet: I likhet med våre innbyggere vil vi fjerne den. Men det er ikke realistisk. Vårt mål i neste periode er å redusere eiendomsskatten, samt be rådmannen utrede muligheten for å legge inn et bunnfradrag for unge førstegangsetablerere og andre spesielt sårbare grupper. Rakkestad kommune har bygget et solid fond på nærmere 100 millioner kroner.

Kristelig Folkeparti: Vi vil redusere.

Høyre: Eiendomsskatt er den mest urettferdige skatten vi har, den rammer alle uavhengig av inntekt og betalingsevne. Vi har i flere år jobbet for å redusere eiendomsskatten, og dette arbeidet vil vi fortsette med. Både i forbindelse med nye budsjetter, men også ved å se på kostnadsreduserende tiltak i alt vårt politiske arbeid. Målet er at den skal bort.

Fremskrittspartiet: FrP er imot ethvert nivå av eiendomsskatt og vil fjerne den helt.

Miljøpartiet De Grønne: Vi mener at eiendomsskatten er en god inntektskilde til kommunen vår, men vi er opptatt av en mer rettferdig skattepolitikk.

LES OGSÅ: Ingen vil ha vindmøller i Fjella. Men noen er åpne for vindkraftverk andre steder i Rakkestad

10. Hvordan stiller ditt parti seg til kommunesammenslåing hvis det på nytt blir et spørsmål?

Arbeiderpartiet: Vi ønsker at Rakkestad skal bestå som egen kommune.

Senterpartiet: Senterpartiet er den største garantisten for at Rakkestad skal bestå som egen kommune. Forrige gang dette ble diskutert i kommunestyret, var det tre partier som sa ja til å legge ned Rakkestad kommune (Høyre, Frp, V og KrF). Senterpartiet vil aldri kompromisse på kommunens fremtid.

Kristelig Folkeparti: Vi forholder oss godt til det vedtaket som ble gjort om å stå alene. Vi ønsker videre fremover å være en pådriver for at Rakkestad kommune skal møte fremtiden som selvstendig kommune med søkelys på utvikling, forbedring og nye løsninger.

Høyre: Rakkestad Høyre har lenge hatt et vedtak om at vi ønsker kommunesammenslåing og vil stille oss positive til det dersom spørsmålet skulle komme opp. Dette er likevel ikke en sak vi vil arbeide aktivt for i kommende periode.

Fremskrittspartiet: Vi er for kommunesammenslåing. Det vil medføre bedre tjenester til lavere kostnader. Rakkestad kommune er i en meget utsatt økonomisk situasjon, og vil vanskelig kunne opprettholde det nåværende tjenestetilbudet over tid på egen hånd, dertil er innbyggertallet og skattegrunnlaget for lite. Derfor vil vi gå inn for å bli en del av Sarpsborg kommune.

Miljøpartiet De Grønne: Vi er imot kommunesammenslåing.

LES OGSÅ: Disse har noe til felles – og kan få stor betydning for deg

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken