Hvis man spør, får man intet svar. Betyr det at husene skal ligge tettere i fremtiden, med små hager, eller betyr det at man skal bo oppå hverandre som i byen? Spørsmålsstillingen virker helt meningsløs.

Rundt sentrum ligger det store felter med eneboliger. Skal disse nå bygges om, slik det er planer om i Oslo. Eller skal det bygges på små tomter i fremtiden, slik at husene blir liggende tettere? Er målet å øke befolkningstettheten rundt hovedgata i sentrum? Hva oppnår man med det? Hva er i så fall meningen med alt dette? Det har vært bygget mange mindre boliger for eldre i nærheten av sentrum, med gode resultater, da dette har gitt gode bomiljøer. Men nå skal det altså fortettes videre. Betyr det mange store nye blokker i Storgata, istedenfor småskalapreg og landsbyidyll? Vil det være noen vinning med en slik utvikling? Og er dette noe vi ønsker?

Fortetting gjentas mer og mer som et mantra, uten å spørre om hva vi egentlig ønsker for bygda. Man kan jo spørre seg om større botetthet i sentrum av Rakkestad bør være noe mål i det hele tatt. Er det en ny by man vil skape? Skal man i neste omgang søke om å få bystatus? Opprinnelig dukket dette merkelige ordet ”fortetting” opp da Statens Vegvesen la frem planer for fremtiden en gang på 1990-tallet. Målet var mindre bilbruk og kortere avstander til servicetilbud.

Er det mindre biltrafikk som er målet for fortettingen i Rakkestad sentrum? Eller er det for å styrke handelsgrunnlaget for butikkene i sentrum? Det virker ikke som om det er satt opp noen klare målsetninger for hva denne fortettingen skal føre frem til. Konsekvensen kan være en utvikling ingen er tjent med. Men en ting synes nå helt klart, skal man oppnå noe vesentlig angående trivsel og miljø i Stasjonsbyen Rakkestad, da er det nødvendig med en omkjøringsvei som kan føre store trailere og annen gjennomgangstrafikk ut av sentrum. Storgaten er betydelig overbelastet og husene står og rister når tunge lastebiler passerer.

Med enda flere boliger i sentrum, vil nødvendigvis også trafikken øke. Biler tar mye plass. Fortetting i sentrum løser ingen problemer, men vil skape en enda vanskeligere trafikksituasjon.

Halvor H. Hartvig

Les også: Nye byggehøyder?