Med det nye statsbudsjettet som ble skissert ferdig i november i fjor, har flere Nav-regler blitt endret fra 1. januar i år. Noen regler trer også i kraft fra 1. mars.

De største endringene gjelder barnefamilier og de som venter barn, samt personer med cøliaki.

Men mens barnefamiliene kan vente seg bedre økonomiske rammer i 2019, må cøliaki-rammede regne med færre kroner i stønad til spesialmatvarer, skriver dinside.no.

NAV har på sine nettsider lagt ut en oversikt over endringene i regelverk og satser i 2019, og her er noen av de viktigste punktene.

Barnetrygd

I statsbudsjettet for 2019 er det bestemt at barnetrygden skal oppjusteres fra 970 kroner til 1.054 kroner per barn i måneden. Det betyr en økning på 85 kroner per barn i måneden.

Dette gjelder fra 1. mars.

Utbetalingen skjer fortsatt fra måneden etter at barnet er født og varer til måneden før barnet fyller 18 år. Hovedregelen er at pengene utbetales til barnets mor. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn det de faktisk forsørger, men må søke om dette og dokumentere sin status som enslig forsørger.

Engangsstønad

Den største økningen gjelder satsen for engangsstønad ved fødsel og adopsjon, altså de som ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger.

Satsen er satt opp fra 63.140 kroner i 2018 til 83.140 kroner i 2019, altså en økning på hele 20.000 kroner. Endringer gjelder fødsler og adopsjoner som skjer fra og med 1. januar 2019.

Foreldrepenger

Men også foreldrepengene får visse endringer.

Foreldre som tar ut 100 prosent av tidligere lønn gjennom 49 uker, er riktignok ikke påvirket av lovendringer i 2019. Det betyr at barnets far eller medmor fortsatt har rett, men ikke plikt, til å ta ut 15 ukers permisjon med 100 prosent lønn. Dersom far eller medmor ikke tar ut disse ukene med permisjon, faller stønaden bort. Moren har rett til 15 ukers lønnet permisjon, i tillegg til at moren får tre uker før termin.

Fellesperioden er på 16 uker, der foreldrene kan velge hvem som tar ut permisjon.

Men for foreldre som tar ut 80 prosent av tidligere lønn gjennom 59 uker, er reglene nå endret. Fra 1. januar økes både fedre- og mødrekvoten fra 15 til 19 uker, mens fellesperioden reduseres fra 26 til 18 uker.

Endringen gjelder for tilfeller der første stønadsdag er 1. januar 2019 eller senere.

Stønad til glutenfri diett

En annen NAV-utbetaling som endres er stønaden til glutenfri diett. Her kommer imidlertid dårlige nyheter for de med cøliaki.

Tidligere fikk personer med ekstrautgifter til glutenfritt kosthold en grunnstønad etter det som kalles «sats 4», hvilket utgjorde 23.988 kroner per år.

 FÅR MINDRE: Personer med glutenallergi må regne med mindre penger i stønad i 2019. Berit Keilen (NTB scanpix)

Nå er det besluttet at denne stønaden reduseres til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Det betyr 1.372 kroner i måneden, eller 16.464 kroner i året.

For andre aldersgrupper blir stønaden enda mindre, nemlig etter sats 2 som betyr 1.047 kroner i måneden - eller 12.564 kroner i året.

Disse endringene trer i kraft fra 1. mars i år.

Flere endringer

Flere endringer i regelverket trådte i kraft fra 1. januar i år. Det gjelder blant annet grunn- og hjelpestønad, pleiepenger, dagpenger og stønad til enslig mor eller far og gjenlevende.

Endringene kan du lese mer om på NAVs nettsider.