Greta selv sier at det ikke hadde vært mulig for henne å bære dette engasjementet om hun ikke hadde hatt Aspergers syndrom.

Superkraft

– Uten min Aspergers ville jeg vært som alle andre, fortsatt som vanlig og vært fanget i det sosiale spillet som alle andre virker så opptatt av. Hun forklarer at syndromet gjør at hun ser ting mer svart-hvitt enn andre – enten gjør vi nok for å redde kloden vår, eller så gjør vi det ikke. Hun liker også dårlig at folk sier én ting og gjør noe helt annet. Hun legger ikke skjul på at syndromet også har ulemper som har vært vanskelig å håndtere for henne, men Aspergers er hennes superkraft i klimakampen, bekrefter hun.

Men hva er Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom ble for første gang beskrevet av den østerrikske psykiateren Hans Asperger i 1944 som en form for autisme, der individet verken har nedsatte kognitive evner (intelligens) eller forsinkelse i språkutviklingen.

Mange med Aspergers syndrom klarer seg såpass godt at diagnosen settes først i tenårene, selv om ulike vansker har vært der helt fra fødselen. Som ved alle diagnoser er det viktig å understreke at personen først og fremst er seg selv, og ikke diagnosen. Det er store individuelle forskjeller og flere av vanskene kan mestres ved tilrettelegging for stressreduksjon, og langvarig målrettet trening.

Sosialt samspill

Vanskene ved Aspergers syndrom er mest synlig i samspill med andre. Personer med Aspergers syndrom kan ha en begrenset kapasitet til å sette seg inn i andres følelser og reaksjonsmåter, og det kan bli mange misforståelser omkring andres hensikter og intensjoner, samt at personen kan ha en veldig rigid/firkantet oppfatning om ulike temaer.

Både ansiktsuttrykk, kroppsspråk, sosiale koder og normer kan være vanskelige å tolke og forstå. Småprat kan være uutholdelig for en med Aspergers syndrom, for det kan føles umulig å vite hva som er viktig informasjon, når det er deres tur til å snakke, eller hvorfor man skifter tema.

Det kan være vanskelig for dem å gå videre dersom de ikke føler seg ferdig med ting, enten det er en diskusjon eller en konkret aktivitet. Mange har også en overfølsomhet for sanseinntrykk som kan gjøre hverdagen til et sensorisk mareritt, hvor de konstant blir overstimulert.

Fokusere på styrkene og redusere stress

Mennesker med Aspergers syndrom er flinke til mye og normale på det meste. Mange er veldig kunnskapsrike innen sine interessefelt, har sans for detaljer, husker godt fakta, og er systematiske. I tillegg oppleves mange å være ekstra ærlige, lojale, pålitelige, nøyaktige og punktlige.Deres sosiale vansker øker med mye stress, og de blir lett stresset, så et viktig fokus i hverdagen for alle med Aspergers syndrom er å regulere stresset som oppstår i den sosiale omgangen med andre.

For alle som omgås personen er det nyttig å kjenne til stresskildene, og tilrettelegge for forutsigbarhet og tydelighet på en respektfull måte.

Utsagn blir gjerne tatt helt bokstavelig, noe en begeistret reporter fikk erfare: – Du har et hjerte av gull, Greta! – Nei, av vev og celler ...

Aspergers syndrom

”Kriterier for autismespekterforstyrrelse er vedvarende vansker med sosial interaksjon og sosial kommunikasjon, og et begrenset atferdsrepertoar som kjennetegnes av repetitiv atferd. Symptomene må være tilstede i den tidlige utviklingsperioden (som regel før et barn fyller tre år). Det skal videre spesifiseres om autismespekterforstyrrelsen forekommer sammen med utviklingshemming (dvs. kognitiv funksjonsnedsettelse), eller med en forstyrrelse av det funksjonelle språket.” Kilde: Diagnosemanualen ICD 11

Prevalens for autismespekterforstyrrelse (ASF): studiene varierer mellom 1:68 og 1:1000, men mange sier 1:100, noe som tilsier at det blir født omlag ett barn med ASF pr år i Rakkestad.

 

Kilder og anbefalinger:

Lurer du på om du selv eller en av dine nærmeste kan ha en autismespekterforstyrrelse, kan du kontakte fastlegen som kan henvise til spesialisthelsetjenesten for en utredning. Gjelder det barn og unge, kan du gjerne benytte tilbudet om en drøfting med «BUPP lavterskel» på Familiesenteret i forkant, ved å kontakte helsestasjonen.