Kun 51,4 prosent av yrkesfagelevene i Østfold fullfører videregående opplæring innen fem år, og alt for mange blir gående uten lærlingeplass. Det understreker behovet for et yrkesfagløft, med grunnleggende endringer i utdanningssystemet.

Frafallet i videregående er en av de store utfordringene i skole-Norge. Yrkesfagene kommer særlig dårlig ut, og Østfold er blant fylkene med størst frafall ifølge tilstandsrapporten for videregående opplæring 2015/2016. Det er sammensatte årsaker til dette, men at det er nødvendig med endringer i det yrkesfaglige undervisningsopplegget burde det ikke være tvil om. KrF ønsker et yrkesfagløft i hele skoleverket.

For det første må det gjøres grunnleggende grep i en grunnskole som er for lite tilpasset de praktisk motiverte elevene. Nå har arbeidslivsfag blitt obligatorisk å tilby ved alle ungdomsskoler. Det er svært positivt, men KrF vil gå lenger gjennom å gjøre 2. fremmedspråk til valgfag. På den måten kan man velge praktiske fag fremfor tysk eller fransk.

For det andre må det sikres nok lærlingeplasser. Alt for mange opplever å ikke få lærlingplass. Hvis inntrykket blir at det er en karrieremessig risikosport å velge yrkesfag, vil færre velge det til tross for at Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. I denne perioden har lærlingtilskuddet blitt økt med 21.000 kroner. Av dette har regjeringen tatt initiativ til 6.000 kroner, og KrF og Venstre har forhandlet inn resten. I tillegg har vi sammen med regjeringspartiene innført krav om at alle statlige virksomheter må ha minst én lærling, og at det skal stilles krav om lærlinger ved alle større, offentlige anbud. Framover må lærlingtilskuddet økes ytterligere.

For det tredje må vi sikre et riktig dimensjonert tilbud. Det er avgjørende for at samfunnet skal få den arbeidskraften og kompetansen som det er behov for, og for å unngå at ungdom utdanner seg til arbeidsledighet. Det hjelper lite å ha 100 barne- og ungdomsarbeidere i lære, dersom det på arbeidsmarkedet kun er jobb til 20 av disse. Derfor vil vi stille krav til fylkeskommunene om å gjennomføre årlige kartlegginger av kompetansebehovet.

For det fjerde vil KrF at fellesfagene på yrkesfag skal tilpasses og gjøres mer relevante. Engelsk og matte for helsefagarbeidere og elektrikere bør for eksempel tilpasses det yrket de utdanner seg til. I tillegg trengs en ytterligere tilpasning mellom linjetilbud i den videregående skole og det arbeidsmarkedet faktisk trenger.

Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant og førstekandidat Østfold KrF

og Lars-Kristian Holøs Pettersen, andrekandidat Østfold KrF