Det er åtte år siden sist bispevisitas i Rakkestad med daværende biskop Helga Haugland Byfuglien. Sist uke var det nåværende biskop Atle Sommerfeldt, som gjennomførte et tettpakket program. I løpet av tre dager besøkte han alt fra barnehager, Slåttland, Bruktbua, Skautun og verdensklassen på Rakkestad ungdomsskole. Han spiste middag med bondelagsleder Hans Oskar Gudim på Bye Kroa og fulgte bygdas 4H-ere ut i skogen. Mye inntrykk på kort tid, som endte i en omfattende rapport over hvilke tanker biskopen gjorde seg om kommunen.

Kirken står sterkt

Biskopen starter rapporten med en beundring over Rakkestads historie, over de første nordmennene som bosatte seg på Høgnipen til gravfunn fra tiden rundt Kristi fødsel.

«De største gårdene Gjulem og Holøs vitner om menneskets forsøk på å etablere en relasjon til kreftene som ligger til grunn for vår eksistens. Funn av offerskåler og helleristninger – de eldste på Bjørnstad gård – er tegn på organisert religionsutøvelse der rakstingene ville blidgjøre de utenomjordiske makter og sikre gode avlinger og livsvilkår» skriver han.

Kirken har alltid stått sterkt i Rakkestad, og det gjør den fortsatt. I fjor var 77,3 prosent av kommunens innbyggere medlemmer av Den norske kirke. Dette er en nedgang fra 83,6 prosent ved forrige visitas i 2009, men antallet medlemmer har i samme periode økt med rundt 40 medlemmer.

– Rakkestad har en stabil og god oppslutning om gudstjenestene i soknet med et gjennomsnitt på 89 deltakere på søndag og helligdagsgudstjenestene i 2016. Det bør være en målsetting å øke gudstjenestedeltakelsen til nærmere 100 de neste årene. Til sammen 9421 mennesker deltok på gudstjenester i Rakkestad i 2016. I tillegg deltar over 8000 i gravferder. Det ble også i snitt gjennomført 15 vigsler de siste fem årene. Det er langt fra tomme kirker i Rakkestad, konkluderer biskop Sommerseth, som videre uttrykker et ønske om å øke antallet nattverder fra 70 prosent til 75 prosent. Siden sist bispevisitas har antallet nattverdsdeltakere økt fra 34 til 53 per gudstjeneste.

– Denne økningen er en del av nattverdsvekkelsen vi har sett i Den norske kirke både i bispedømmet og nasjonalt de siste årene, sier han.

(saken fortsetter under bildet)

 

I skogen med 4H

Biskopen trekker fram oppslutningen rundt konfirmasjoner som et bevis på godt arbeid med bygdas unge.

– Denne er høy og stabil på over 80 prosent. Det vitner om et meget solid kvalitetsarbeid, som har stor betydning for dagens tenåringer og gir dem nødvendig livshjelp og forankring. Jeg hadde også selv en løfterikt å samtale med årets konfirmanter i Rakkestad kirke i løpet av visitasen, forteller han.

Rakkestad ungdom fikk biskopen også møte både gjennom 4H i Degernes og et besøk på misjonsbarnehagen på Holøsåsen. Han var også på besøk hos verdensklassen på Rakkestad ungdomsskole og hadde samtaler med rektorene ved de ulike grunnskolene i kommunen. Samtaler han mener avdekket et potensial for å videreutvikle og forsterke samarbeid mellom skole og kirke.

(saken fortsetter under bildet)

 

Tettere samarbeid

Biskopen ønsker et tettere samarbeid mellom menighetsrådet og de lokale lag og foreningene.

– Et forsterket samarbeid med bredden av lokale lag og foreninger slik vi i dag fikk oppleve under visitasgudstjenesten med Bygdekvinnelaget bør prioriteres. Det bør også utvikles misjonsavtaler med en eller flere organisasjoner i samarbeidsrådet for menighet og misjon, sier han.

I løpet av sitt besøk i Rakkestad var også biskopen innom Bruktbua i Rakkestad sentrum. Det er den eneste bruktbutikken i soknet som drives av diakoniutvalget.

– Den ble etablert i 1989 og har i aller høyeste grad vist seg å være bærekraftig, ikke minst gjennom en imponerende innsats fra frivillige. Samarbeidet med NAV er framtidsrettet og kan utvides, sier han.

Han skryter videre av Rakkestad og Degernes Bondelag og sitt møte med Gudim, hvor han fikk en orientering om vilkårene og utfordringene for dagens landbruksnæring. På Slåttland fikk han et innblikk i det voksende næringslivet på Rudskogen og fikk også testet ut sine sveiserferdigheter.

(saken fortsetter under bildet)

 

Ønsker toalett i Os

Biskopen var godt fornøyd med kirkenes stand og takket kommunen for å ha prioritert og investert i de gamle bygningene. Det var derimot et par ting han ønsket å rette søkelyset mot.

– Et forhold som imidlertid bør adresseres er kravene til universell utforming på toalettfasilitetene ved os kirke, samt en oppgradering av servicebygget ved Rakkestad kirke slik at det tilfredsstiller dagens hms-krav. Ved den planlagte utvidelsen av Rakkestad gravlund er det naturlig å inkludere minnelund og gravsted for andre trossamfunn, sier han.

Totalt oppsummerer biskop Sommerfeldt sitt bispevisitas i Rakkestad med store lovord. Han mener Rakkestad sogn er velsignet med en svært velfungerende og dyktig gruppe ansatte.

– Jeg har i løpet av visitasuken gjentatte ganger fått bekreftet at kirken og dens medarbeidere nyter stor respekt og tillit i lokalsamfunnet. Jeg retter et stort takk til alle som har lagt til rette for et utmerket og godt sammensatt visitasprogram og mange, gode og ikke minst hyggelige samtaler, sier han.