(Sarpsborg Arbeiderblad)

Onsdag ettermiddag sendte Statens vegvesen ut en pressemelding der de skriver at de nå er i gang med å bygge en ny kontrollplass for kontroll av lette og tunge kjøretøy på riksvei 22 ved Åsen i Sarpsborg kommune.

Har ikke egnet kontrollplass

– Vi bygger akkurat her, fordi det mellom Sarpsborg og Rakkestad per i dag ikke er en egnet kontrollplass. På 70-tallet ble veien forbi Åsen lagt om slik det er i dag. Her er det rester etter den gamle traseen som nå igjen kan bygges opp til å få en funksjon for å bedre trafikksikkerheten. Kontrollplassen ligger altså på gammel veigrunn, noe som gjør prosessen med grunnerverv raskere og billigere enn andre steder, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Ifølge vegvesenet er hele lengden på passen 220 meter mellom inn- og utkjøring, og kontrollene skal bare utføres for nordgående trafikk, altså i retning Rakkestad. Eget felt for kontroll av lette kjøretøy med plass til tre samtidige kontroller blir etablert i starten på plassen, mens tungbilkontrollen skal foretas noe lenger nord på plassen, opplyser Statens vegvesen, som ellers kan opplyse at det i perioden hvor det skal utføres kontroller, styrer trafikkontrollørene skilttavler som reduserer hastigheten på riksveien til 50 kilometer i timen og det innføres forbikjøring forbudt på strekningen.

Helt ferdig i mai

Det vil også bli satt opp manuelle bommer i hver ende av plassen som åpnes og lukkes manuelt. Når plasskontroll foretas vil plassen være belyst med åtte lysmaster, står det å lese i pressemeldingen.

Statens vegvesen opplyser videre at byggetiden er satt til 10-12 uker. På grunn av 20 ukers leveringstid på de digitale skiltene, vil ikke den nye kontrollplassen være i drift før ut på nyåret 2023.

Det er Råde-firmaet Egil Nicolaysen Anlegg og Transport som er hovedentreprenør. Arbeidene er allerede godt i gang med hogst og fjerning av stubber og røtter. Statens vegvesen opplyser at massene som ikke er forurensende skal gjenbrukes på stedet.

Statens vegvesen regner med at kostnadene med å bygge kontrollplassen beløper seg til 9,2 millioner kroner

Komplett ferdig kontrollstasjon vil sannsynligvis ikke være ferdig før i mai-måned neste år, da asfaltering og merking er væravhengig.

Må senkes 2-3 meter

– Det er også registrert fremmede arter på stedet og overskuddsmassene skal deponeres på godkjent deponi. På grunn av stigningsforholdet opp på plassen må linja senkes 2 -3 meter på det meste. Dette innebærer sprengningsarbeider. Det skal kjøres ut 2.400 kubikkmeter stein fra linja og nye knuste masser skal inn. Anleggstiden vil være hektisk med mye anleggstrafikk, opplyser Statens vegvesen i pressemeldingen.

Statens vegvesen ber trafikantene bes være spesielt oppmerksomme og følge arbeidsskiltingen og fartsbegrensningen på stedet i anleggsperioden.

– Vi går inn i den mørke årstiden og det kan være til dels sjenerende lys fra arbeidsmaskiner og ut-/innkjøring av anleggstrafikk på flere steder langs riksveien innenfor anleggsstedet. Trafikksikkerhet er viktig ikke bare for trafikantene men også for dem som jobber på og langs veien. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene så langt i år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste, avslutter byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.