Et gårdsbruk i Degernes har fått midlertidig dispensasjon fra arealformålet i kommuneplan for plassering av tre containere for oppbevaring av eksplosiv vare.

Søknaden begrunnes blant annet med at søker driver med fjellsprenging. Han ønsker å etablere sprengstofflager på egen eiendom for å spare tid og transportkostnader. Søker leier i dag et lager 3 mil unna.

Godkjenning av DSB

Tiltaket krever store sikkerhetsavstander til bebyggelse, veier, strømlinjer og lignende og må derfor plasseres avsidesliggende.

– Plasseringen av sprengstofflageret er godkjent av DSB og ligger på innsiden av gårdsbebyggelsen. Derfor blir det med den plasseringen lett å holde oppsyn med lageret, skriver søkeren.

Av søknaden fremgår det at de tre containerne krever et bebygd areal på 264 kvadratmeter.

Berører ikke dyrket mark

Lageret vil ligge i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område. Saken har vært sendt til Fylkesmannen i Viken og Oslo for en uttalelse. Fylkesmannen (nå statsforvalteren) hadde ingen innvendinger til å gi dispensasjon.

Containerne vil ikke oppføres på dyrket mark, og er dermed ikke i konflikt med landbruksnæringen. Det vil heller ikke medføre ulemper for landbruket i nærheten. Administrasjonen mener også at plasseringen av containerne ikke vil få noen vesentlig betydning for allmennhetens mulighet til å benytte seg av området.

Det er søkt om midlertidig dispensasjon som utløper når behovet for oppbevaringen av de eksplosive varene utløper.

Formannskapet gikk enstemmig inn for å gi dispensasjon.