Finansminister Jan Tore Sanner la fram en pakke tiltak som vil koste 6,5 milliarder kroner.

Dette er hovedtrekkene Sanner la fram:

– Vi gjennomfører tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler og ressurser til å gjennomføre nødvendige korona-prøver. I forbindelse med virusutbruddet kan det bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon. Vi foreslår at inntekten fra dette arbeidet ikke fører til avkorting av pensjonen.

– Vi foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det innebærer at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå opplever utfordringer. Bedriftene kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan forslaget bidra til å unngå oppsigelser.

– Vi opphever ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere.

– Vi reduserer kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Dette vil gjøre permitteringsregelverket mer fleksibelt.

– Vi endrer skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Dette kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

– Og vi endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det kan være et familieeid hotell eller en reiselivsbedrift. Forslaget vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

– I tillegg vil personlige næringsdrivende få utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Dette vil også bedre likviditeten for selvstendig næringsdrivende.

– Vi gjennomfører flere tiltak for å hjelpe flybransjen:

– Vi opphever flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. For staten gir det et provenytap på 1,6 mrd. kroner i år.

– Samferdselsdepartementet fjerner lufthavnavgiftene fra og med 13. mars til og med 30. juni. Dette gir besparelser for flyselskapene. I 2019 ble det innbetalt 3,8 mrd. kroner i lufthavnavgifter.

– Vi foreslår også ekstra bevilgninger som skal komme kommuner som har hatt merutgifter til gode. Dette vil Kjell Ingolf komme tilbake til.

– Vi foreslår å støtte opp under kompetanseheving og bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunene. Dette vil komme både arbeidstakerne og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

– I tillegg gis det i proposisjonen til Stortinget en redegjørelse for lån- og garantiordningene i Innovasjon Norge. Disse ordningene kan avhjelpe situasjonen for bedrifter som får likviditetsproblemer.

Regjeringen vurderer situasjonen løpende og er beredt til å komme med nye tiltak på kort varsel.