Private barnehager i 111 kommuner i Norge kan få problemer med å oppfylle kravene økonomisk. Nasjonalt kan det ramme 75.000 barn. Også barn og barnehager i Rakkestad.

– Vi vil at alle barn skal nyte godt av bemanningsnormen fra dag én. Bemanningsnormen kan ikke komme noen barn i noen barnehager til gode, den må komme alle barn i alle barnehager til gode fra dag én. Derfor må vi få på plass en ordning som ivaretar alle barn, sier politisk rådgiver i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Ole-Andreas Pedersen til RA.

Rakkestad-barnehage får mindre midler

I Rakkestad er det fire private barnehager, Noahs ark, Gudim, Knertitten og Musikktrollet barnehage. Noahs ark barnehage i Rakkestad ble brukt som et eksempel da Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hadde høring på Stortinget foran Utdannings- og forskningskomiteen torsdag formiddag.

I forbindelse med at det skal innføres nye nasjonale regler, hadde PBL valgt ut Noahs ark i Rakkestad for å sammenligne barnehagen med en annen barnehage i en annen norsk kommune. Barnehagen Noahs ark ble sammenlignet med var Bårdshaugen barnehage i Surnadal i Møre og Romsdal.

Disse to barnehagene er omtrent like i størrelse, begge har cirka 40 barn, begge ligger i kommuner på omtrent samme størrelse, og barnehagene er omfattet av de samme nasjonale kravene til kvalitet og innhold. Men rammebetingelsene for å levere et trygt og godt barnehagetilbud er vidt forskjellig.

Det fortalte styreleder i Private Barnehager Landsforbund, Eirik Husby da han talte til Utdannings- og forskningskomiteen torsdag formiddag på Stortinget. Han påpekte at PBL er opptatt av at alle barnehager skal ha lik finansiering fra dag én.

– I Surnadal mottar Bårdshaugen barnehage tilskudd fra kommunen på 7,8 millioner. I Rakkestad mottar Noahs ark barnehage et tilskudd på 4,9 millioner. To ganske like barnehager, i ganske like kommuner, men den ene barnehagen får 2,9 millioner mindre i kommunale tilskudd, opplyste Husby og tilføyde:

– Barnehagen i Surnadal har allerede bemanning i tråd med foreslått norm. Det har ikke barnehagen i Rakkestad. For å kompensere for lave inntekter har de tatt inn flere barn per ansatt og slik har de fått det til å gå rundt, og slik er også fleksibiliteten i dagens regelverk. Men nå må Noahs ark barnehage i Rakkestad få på plass flere ansatte, eller ta inn færre barn. Med en bemanning på 6,6 har de en vei å gå før de er i mål.

Det er Rakkestad kommune sin barnehagepolitikk, og tilskuddene de ønsker å bruke på barnehage som gjør at Noahs ark får nesten tre millioner mindre enn barnehagen i Surnadal.

- Det er bare et stort problem, sa Husby videre.

– Noahs ark barnehage får ikke ei krone mer for å styrke bemanningen. Og økonomien er trang fra før av. I de kommunale barnehagene i Rakkestad er de i gang med å øke bemanningen. Men det får ikke effekt på tilskuddet til de private barnehagene før høsten 2020. Noahs ark barnehage er ikke alene. Mange private barnehager er i samme situasjon. Departementet anser dette for å være et begrenset problem, PBL er sterkt uenig i den vurderingen, påpekte Eirik Husby.

 

Urettferdig og lite gjennomtenkt

Tone Sandbo er styrer i Noahs ark barnehage i Rakkestad. Hun synes ikke det er riktig at private barnehager må vente i to år på å få nyte godt av den nye bemanningsnormen.

– Det er et veldig urettferdig eller lite gjennomtenkt system. Det er rart at de gjør så omfattende lovendringer uten at det følger med ekstra midler. For det er helt klart at det berører oss. Vi må enten ta inn færre barn eller øke bemanningen, og vi får ingenting ekstra av hverken kommunen eller staten, bekrefter hun.

– Tror du Stortinget bestemmer seg for å gjennomføre dette forslaget, eller kan PBL påvirke dem til å endre på det?

– Jeg tror de gjennomfører det. Men jeg vet andre som tror de ombestemmer seg. Jeg tenker heller litt sånn at vi må forberede oss på det verste.

Noahs ark har heldigvis passet på å bygd seg opp en buffer på kontoen, slik at de er rustet for å takle to år med underskudd.

– Vi har ingen eiere som tar ut utbytte, og vi har fleksible ansatte. Men hvilke grep vi tar det har vi ikke bestemt ennå. Vi tar ingen avgjørelser før om tre-fire uker, og da i samarbeid med styret.

Noahs ark har i dag 52 plasser, og 6,6 barn per ansatt.

Alle barn skal være like mye verdt

Styrer i Gudim barnehage, Ina Cecilie Alme, mener at det ikke burde gjøres forskjeller på norske barnehagebarn.

– Alle barn er like mye verdt. Og derfor mener jeg at alle barn i Norge burde få det samme barnehagetilbudet uansett hvilket kommune man bor i, og uansett om man går i privat eller kommunal barnehage. Det burde vært en fast nasjonal sats, som alle burde bruke uavhengig av fylke, kommune, privat eller kommunal barnehage, sier hun.

Gudim barnehage har totalt 22 barn. De ligger over 6.0 per barn, og har måttet gjøre endringer allerede.

– Nå er ikke forslaget vedtatt ennå, men vi har uansett ansatt en ny pedagog. Jeg er positiv til ny bemanningsnorm, men det burde fulgt med ekstra tilskudd når det skal gjøres så store endring, mener hun.

Kan bli en brutal sommer for småbarnsfamilier

Det er Stortinget som bestemmer hvordan finansieringsordningene til barnehagene skal være, men det er kommunene lokalt som finansierer sine egne lokale barnehager, både private og kommunale.

– Finansieringssystemet er lagt opp slik at tilskuddet til private barnehager er basert på to år gamle kostnader i kommunale barnehager. Det betyr at private barnehager må vente to år på at kostnadsøkningen normen medfører i de kommunale barnehagene, gir utslag i tilskuddene til de private. Det vil også bety at 1/4 av barn som går i norske barnehager ikke vil nyte godt av den nye bemanningsnormen før om to år, sier Pedersen.

Ifølge Ole-Andreas Pedersen, kan den nye bemanningsnormen medføre store konsekvenser for landets private barnehager.

– I en medlemsundersøkelse vi i PBL har gjort i år sier 1 av 4 av de minste private barnehagene at det ikke er grunnlag for videre drift dersom bemanningsnormen innføres uten at det følger penger med de økte kravene.

Politikerne har enda ikke fattet et vedtak, det skjer i slutten av mai. Står forslaget som det ligger i dag, kan det bli en brutal sommer for mange småbarnsfamilier.

– Da vil i så fall barnehagene ha to måneder på seg til å gjøre endringer, og det i tillegg på sommeren. Barnehagene kan bli nødt til å ansette flere, si opp ansatte eller si opp barneplasser.

Tror ikke det skjer i Rakkestad

Dette vil ikke skje i noen av de private barnehagene i Rakkestad, tror Tone Sandbo.

– Nei, jeg tror ikke det blir så brutalt her i Rakkestad kommune. Og får vår del så vil de som allerede har plass selvfølgelig få bli værende i barnehagen, og de som har fått tilbud om plass skal få den plassen uansett hvis de ønsker det.

Styreren påpeker at selv om det kan bli litt vanskelig med tanke på økonomien, så er den nye bemanningsnormen et stort steg i riktig retning med tanke på en enda bedre barnehagehverdag for barna.

– Det blir helt klart bedre for barna med færre barn per voksen, men vi får ikke noe ekstra økonomi til å gjøre andre ting, som utflukter for eksempel. Derfor er det veldig viktig å påpeke at bemanningsnormen er veldig bra i seg selv, og endelig skjer det noe der. Men vi som privat barnehage burde fått det samme tilskuddet som kommunale barnehager fra dag 1. Vi må dessverre vente to år, påpeker Sandbo.

Kjemper om likestilling

Dette gjør at PBL kjemper om å bli likestilt i finansieringsordningen med kommunale barnehager, før Stortinget skal behandle saken 31. mai.

– Hva sa utdanningskomiteen på Stortinget til argumentene deres?

– Komiteen skal den 22. mai gi sin innstilling til vedtak som skal til behandling på Stortinget 31. mai. Den nye loven skal innføres 1. august. Komiteen erkjenner at det er ekstrem kort tid til behandle en slik sak og innføre den, mener Ole-Andreas Pedersen.

Eirik Husby mener at det må komme overgangsordninger for alle private barnehager.

– Dette må løses ved å bruke de eksisterende nasjonale satsene for tilskudd utarbeidet for utdanningsdirektoratet. Satsene bygger på en bemanning som er i tråd med forslaget til ny bemanningsnorm, og må brukes i de kommunene som i dag har for lav bemanning. PBLs krav er klar. En ny nasjonal minimumsnorm for bemanning krever nasjonal minimumsnorm for tilskudd. Overgangsnorm må være på plass fra samme dato som ny bemanningsnorm gjelder fra, fastslo han.